Seminarieskolen – en skole efter hver tids behov

For os, der har vores daglige gang på Seminarieskolen, er Natalie Zahles pædagogiske tanker stadig indtænkt i vores måde at drive skole på. Hendes idé om at medtænke ”hver tids behov” i forhold til skolens grundbestemmelser viser hendes fremsyn. Det forpligter.

At drive skole efter hver tids behov betyder at forholde sig til ens egen tid. Det er at tage stilling til den, og ofte give et modspil. Skal den opgave løses forsvarligt, kræver det gensidig forståelse, dialog, ansvarlighed, medmenneskelighed og et kritisk blik på strømninger i samfundet.

Klasselæreren og det relationelle arbejde

Klasselæreren, som Natalie Zahle opfandt, er stadigvæk et centralt omdrejningspunkt, der er med til at danne relationer mellem lærer og elev, eleverne imellem og mellem skole og hjem.

Vi vægter arbejdet med relationer højt. Gode relationer skaber gode muligheder for at lære. Derfor er det vigtigt for os på N. Zahles Seminarieskole at få skabt en tryg relation til den enkelte elev. Dette skabes blandt andet gennem klasselæreren og de øvrige lærere omkring klassen, som alle har blik for den enkelte elevs trivsel, samt at få skabt et forpligtende, trygt og velfungerende klassefællesskab i samarbejde med forældrene.

Eleverne skal møde en skole, der står ved sit grundlag, ikke blot på skrift men også i handling. Det betyder, at de skal opleve engagerede mennesker med fagligt velfunderede perspektiver. Mennesker der tør give dem ansvar og stille krav. Opgaven er at gøre eleverne selvstændige, så de bliver livsduelige mennesker, der kan træffe kvalificerede valg.

Faglighed og dannelse

Vi bestræber os på høj faglighed og dannelsesværdier der medtænker demokrati, ligestilling, kreativitet, fællesskab, traditioner, dialog og ansvar.

Hver enkelt elev skal have mulighed for at udvikle og danne sig til at blive et ansvarligt menneske med lyst til livet.

På N. Zahles Seminarieskole er vi optaget af det hele menneske og derfor ønsker vi at styrke mange fagligheder og kompetencer – såvel indenfor de matematiske og naturvidenskabelige fag, de sproglige og humanistiske fag samt de praktisk – musiske fag.

Vi er en skole med højt til loftet, der værdsætter mangfoldighed. Det er skolens ønske at afspejle det omkringliggende samfund i elevsammensætningen.

Inden for skolens rammer tilbydes i et vist omfang specialundervisning og støtte til elever, der trænger til et løft eller kan have indlæringsvanskeligheder.

Faglig viden er del af det at dannes som menneske

Alle fag betragtes som ligeværdige, fordi det at lære og udvide sin horisont er en del af dannelsesprocessen. Vi understøtter elevernes uddannelsesvalg i slutningen af skoleforløbet. Livet her på skolen er præget af vekslen mellem faglig fordybelse i de enkelte fag, tværfaglige emner, gæstelærere og ture ud af huset.

I alle fag tilstræber vi at skabe rammer for at eleverne gør sig erfaringer gennem både teoretiske, praktisk-musiske (æstetiske) og etiske tilgange.

Respekt og tillid

Forholdet mellem lærere og elever bygger på gensidig respekt. En respekt for hinandens opgaver på skolen og især en respekt for hinanden som mennesker. Vi skal opleve værdien i, at vi er forskellige, både inden og uden for skolen.

I dagligdagen kommer det blandt andet til udtryk gennem det personlige forhold, vi har til hinanden. Et tillidspræget forhold mellem lærere og elever er nødvendigt, hvis vores opgave skal lykkes. Opgaven er at give eleverne mulighed for at få en forståelse af sig selv og verden på en måde, der bevirker, at de kan give plads til andre. Derved handler det ikke blot om at være mod andre, som de ønsker, andre skal være mod dem, men at behandle andre, som de andre har krav på og behov for – i respekt for, at vi ikke er ens. Deri ligger det værdifulde i at tilhøre et fællesskab.

Her kan du læse om vores grundlæggende værdier og hvordan vi arbejder med dem og omsætter dem til praktisk handling og samvær i moderne tid, hvor børn og unge skal have nye kompetencer.

Vi er en traditionsbåret skole – men vi udvikler os selvfølgelig.

Seminarieskolen

Du kan se et historisk fotografi af lærerne årgang 1900, hvor grundlægger Natalie Zahle sidder i midten af fotoet her.

Du kan læse mere om hende her.