Repræsentantskab, Forældreråd og Bestyrelsen på N. Zahles Seminarieskole 

Det er i Repræsentantskabet  og Forældrerådet, det formelle samarbejde mellem skole og forældre foregår.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af forældre til elever på Seminarieskolen.

Forældrene i de enkelte klasser vælger et medlem og en suppleant til Repræsentantskabet. Repræsentanterne bliver valgt på et forældremøde i klassen og sidder i en periode på to år. Begge deltager i Repræsentantskabets to årlige møder. Repræsentantskabet har ingen direkte indflydelse på skolens overordnede arbejde, men ved at deltage i møderne har du mulighed for at gå i dialog med skolens ledelse og andre forældre om emner fra skolens hverdag, der berører os alle.

Ud over forældre deltager skolelederen, viceinspektøren, en repræsentant fra Lærerrådet og Åbenskolens leder i repræsentantskabsmøderne.

Eksempler på repræsentantskabsmødernes indhold og opgaver:

 • Information og dialog om skolens politik, eksempelvis i forhold til mobning, skole/hjem-samarbejdet mv.
 • Fastlæggelse af principper for Forældrerådet, eksempelvis hvordan den pulje penge, som Forældrerådet bestyrer, skal bruges.
 • Orientering om beslutninger truffet i Bestyrelsen, af skolens ledelse og Lærerrådet mv.
 • Drøftelse af temaer af betydning for eleverne og skolen, eksempelvis frugtordninger, evalueringskultur mv.
 • Nedsættelse af ad hoc grupper, som arbejder med særlige områder, eksempelvis trafikken omkring skolen mv.

Forældrerepræsentanterne

Forældrerepræsentanterne er bindeled mellem klassens forældre og Forældrerådet. I vedtægterne for Repræsentantskabet er repræsentanternes rolle ikke specificeret. Forældrerepræsentanternes vigtigste rolle er at være bindeled til klasserne.

Forældrerådet forventer at disse opgaver bliver løftet af repræsentanterne:

 • Være bindeleddet mellem forældrene i klassen og Repræsentantskabet, uden at der følger særlige bemyndigelser med over for klassens forældre. Man er således klassens repræsentant og formidler de generelle holdninger med en balance mellem mindre- og flertalsholdninger til en given sag.
 • Give tilbagemelding på førstkommende forældremøde i klassen om Repræsentantskabets drøftelser og eventuelle beslutninger.
 • Den valgte suppleant deltager i Repræsentantskabsmøderne – dog kun med stemmeret hvis den ordinære repræsentant ikke er til mødet.

Forældrerådet

Forældrerådets har ikke nogen formel beslutningskompetance og kan derfor ikke side­stilles med en forældrebestyrelse på en folkeskole.

Forældrerådet består af fem medlemmer og to suppleanter. Medlemmer og suppleanter vælges af Repræsentantskabet. Medlemmer sidder for en to-årig periode og suppleanter for en et-årig.

I forældrerådsmøderne deltager skolelederen, en repræsentant fra Lærerrådet og en observatør fra Åbenskolen sammen med medlemmer og suppleanter samt de to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forældrerådet mødes ca. 6 gange årligt og er bl.a. ansvarlig for afholdelse af de to årlige møder i Repræsentantskabet.

Det er Forældrerådets opgave at fordele de penge, som skolens forældre betaler til Forældrerådet. Pengene fordeles til projekter, arrangementer og aktiviteter på skolen til glæde for eleverne.

Derudover er det Forældrerådets opgave at repræsentere forældrene i forhold til en dialog med skolens ledelse og lærere. Den rolle er med til at skabe et aktivt samarbejde mellem forældre og skole. I praksis foregår samarbejdet med skolens ledelse og en repræsentant fra Lærerrådet.

Der bliver aldrig behandlet enkeltsager på Forældrerådets møder. De sager, der bliver drøftet, er af principiel karakter.

Eksempler på Forældrerådets indhold og opgaver:

 • Konkret fordeling af de økonomiske midler Forældrerådet disponerer over, herunder løbende budgetkontrol mv.
 • Information og dialog om skolen og dens mange opgaver, herunder orientering om nye love, skolens økonomi, ændringer i lærergruppen, tilsynet med skolen, bygningsforhold, skolepenge, pædagogik, sikkerhedsforhold, beslutninger truffet i Bestyrelsen, skolens ledelse, Lærerrådet mv.
 • Orientering om arbejdet i skolens tre elevråd, Lærerrådet, Åbenskolen, mv.
 • Udarbejdelse af oplæg til Repræsentantskabet, eksempelvis forslag til principper for fordeling af Forældrerådets økonomiske pulje.
 • Forberedelse af Repræsentantskabsmøderne.
 • Eventuel nedsættelse af udvalg, eksempelvis gårdfestudvalg mv.

 

Bestyrelsen

Skolen ledes overordnet af en bestyrelse. I bestyrelsen er der to forældremedlemmer fra Seminarieskolen og to fra Gymnasieskolen. De vælges af forældre ved valg direkte på de enkelte skoleafdelinger, som N. Zahles Skoler består af.

De to bestyrelsesmedlemmer er fødte medlemmer af Forældrerådet, så der skabes en sammenhæng mellem drøftelserne i bestyrelsen og Forældrerådet.